LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Novosti

Novosti

09.04.2019

Natječaj za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda u 2019. god.

Natječaj za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Uvjeti prihvatljivosti

a) Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva,
b) Korisnik mora vršiti preradu i/ili stavljanje na tržište jednog i/ili više poljoprivrednih proizvoda sa Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 koji se nalazi u Prilogu I. ovog Pravilnika,
c) Prihvatljive su aktivnosti koje su provedene nakon 01. siječnja 2019. godine,
d) Ulaganje mora biti u skladu s poljoprivrednom proizvodnjom koja se vrši na gospodarstvu,
e) Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,
f) Korisnik mora imati izvršene obveze temeljem Ugovora sklopljenih s Krapinsko-zagorskom županijom u okviru provođenja Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 1/18) i Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 1/18).


Prihvatljiva aktivnost

Nastup na tržištu koji obuhvaća slijedeće troškove:
a) trošak kotizacije za sajam/izložbu,
b) trošak promocije u sajmenom katalogu,
c) trošak najma i uređenja izložbeno –prodajnog prostora,
d) trošak kotizacije i trošak slanja uzorka na međunarodna i svjetska ocjenjivanja,
e) trošak pripreme i tiskanja promotivnih letaka i brošura,
f) trošak pripreme i izrade bannera,
g) trošak izrade web-stranice.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.

Iznos i udio potpore

Visina potpore po korisniku iznosi do 10.000,00 kuna, a maksimalno do 60% od ukupno provedenih prihvatljivih aktivnosti.
Potpora se dodjeljuje za provedene prihvatljive aktivnosti navedene u Zahtjevu za potporu.

Podnošenje Zahtjeva s osnovnom i dodatnom dokumentacijom

a) Osnovna dokumentacija

Ispunjen, potpisan i ovjeren (ukoliko je primjenjivo) Zahtjev za potporu (Prilog I.),
Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
Program za sajam /izložbu (ukoliko je primjenjivo),
Račun/Ugovor za sajam/izložbu, izradu web stranice i sl., s dokazom o plaćanju,
Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave,
Potvrda Porezne uprave da li je korisnik u sustavu PDV-a ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave,
Preslika osobne iskaznice korisnika,
Preslika žiroračuna,
Izvadak iz obrtnog registra (obrti), izvadak  iz registra nadležnog Trgovačkog suda (pravne osobe)
Ispunjen, potpisan i ovjeren (ukoliko je primjenjivo) Prilog V. Izjava o korištenim de minimis potporama 1407/2013,
Ispunjen, potpisan i ovjeren (ukoliko je primjenjivo) Prilog VI. Privola/suglasnost za objavu osobnih podataka.

b) Dodatna dokumentacija

Preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana (za poljoprivredna gospodarstva koja plaćaju obvezno mirovinsko osiguranje poljoprivrednika).

Rok za podnošenje Zahtjeva  je do 02. prosinca 2019. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Detaljnije upute i popratnu dokumentaciju možete pogledati na:  http://www.kzz.hr/natjecaj-razvoj-poljo-proizvodnje-promocija-proizvoda-2019