LAG "Zeleni bregi"
V.Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

> Početna > Natječaji

Natječaji

23.02.2015

Natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Županije.
 
Pravo na potporu za manifestacije značajne za turističku ponudu Zagrebačke županije mogu ostvariti:
-trgovačka društva 
-obrti
-zadruge, udruge 
-javne ustanove 
-ustanove u kulturi 
-umjetničke organizacije 
-jedinice lokalne samouprave 
-turističke zajednice 
koji su registrirani na području Zagrebačke županije i koji organiziraju manifestaciju na području Zagrebačke županije.
Podnositelj može prijaviti i ostvariti potpore za najviše tri manifestacije.
Potpora može iznositi  do 75% prihvatljivih troškova manifestacije.
Dodijeljene potpore po pojedinom korisniku mogu iznositi najviše 100.000,00 kuna.
 
Prihvatljivi troškovi su :
-najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.) 
-nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja 
-najam prostora za održavanje događanja 
-najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju 
-troškove smještaja, putne troškove, te honorare (temeljem ugovora) izvođača 
i vanjskih suradnika  
- troškove promocije ( prezentacije,medijska promocija, promotivni materijali
 i dr.), 
-usluge zaštitarske službe 
-druge opravdane troškove neposredne organizacije . 
 
Prijave se podnose na županijskom obrascu koji će zainteresiranim podnositeljima biti dostupan u sjedištu Zagrebačke županije u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72.
 
Podnositelj  je obvezan dostaviti: 
 
-popunjen prijavni obrazac  
-dokaz o pravnom statusu organizatora : preslika izvoda iz Trgovačkog, Obrtnog, ili drugog odgovarajućeg registra, 
-ovjerenu potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ne starija od 30 dana od dana slanja prijave), 
-financijski plan manifestacije sa svim prilozima: ponude/računi/ugovori i dr. za planirane
prihvatljive troškove
-program manifestacije - opisni i kronološki sadržaj događanja s listom izvođača/sudionika 
-popunjen obrazac koji se odnosi na korištene državne potpore i poticaje 
 
Rok za prijavu: 20.3.2015.
 
Sve dodatne informacije možete pronaći na stranicama Zagrebačke županije http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji?odjel=2.